صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها تفریحی هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما جشنواره فیلم فجر
امتیاز کاربران : 0.0/5 0
شما هم امتیاز دهید :

ناگفته های شهر شلوغ/بر فراز صخره‌های مرتفع/اسفوماتو

35 دقیقه
کارگردان:بابک گودرزی نژاد/علی احمدی‎زرین‎کلایی/ امیرعلی میر
تهیه کنندگان:بابک گودرزي نژاد/علي احمدي زرين کلايي/اميرعلي ميردريک وند
سال ساخت:

بازيگران:

سایر عوامل:

پخش:

تاریخ اکران:

اخبار مرتبط

بیشتر

درباره فیلم ناگفته های شهر شلوغ/بر فراز صخره‌های مرتفع/اسفوماتو

ؾطز ٚ اختٕاػي تا ٍ٘اٞي تٝ ضٚاتػ ظ٘اقٛيي ٘أٛفك (٘اتٛا٘ي خٙؿي ٚ ٔؿتٙس ػّٕي، پػٚٞكي 35َ ٘اٌفتٝ ٞای قٟط قّٛؽ تاته ٌٛزضظی ٘ػاز H -087 ٔعاخي آٌاٞي وٓ اختٕاع ٘ؿثت تٝ ٔمِٛٝ اقاضٜ قسٜ ٚ ؼطح ٔؿأِٝ تٝ ػٙٛاٖ يه ٔؼظُ اختٕاػي ٚ) تأثيطات ٔرطب پيطأٛ

تصاویر

دانلود قانونی فیلم با ۴ کیفیت مختلف