صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها تفریحی هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما جشنواره فیلم فجر

برنامه نمایش فیلم های گروه "هنر و تجربه" در هفته سوم آبان

نمایش فیلم های سینمایی،‌ فیلم های کوتاه و مستند های ایرانی و خارجی گروه دوم "هنر تجربه" از 16 آبان طبق برنامه زیر آغاز می شود.

هنر و تجربه
پرویز:
 
جمعه 16 آبان: آزادی (ساعت 13،‌ 19:30،‌ 21:30)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ کورش (ساعت 16 و 22)،‌ موزه سینما (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
شنبه 17 آبان: آزادی (ساعت 19:30 و 21:30)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 15)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
یکشنبه 18 آبان: آزادی (ساعت 21:30)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ موزه سینما (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
دوشنبه 19 آبان: آزادی (ساعت 17:30)،‌ موزه سینما (ساعت 17)
 
سه شنبه 20 آبان: آزادی (ساعت 19)
 
چهارشنبه 21 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 16)،‌ کورش (ساعت 16)،‌ موزه سینما (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
پنجشنبه 22 آبان: آزادی (ساعت 13)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
جمعه 23 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ کورش (ساعت 20:30)،‌  موزه سینما (ساعت 19)،‌  هویزه (ساعت 19:30)
 
 
ماهی و گربه:
 
جمعه 16 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ کورش (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
شنبه 17 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ موزه سینما (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
یکشنبه 18 آبان: آزادی (ساعت 19)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)
 
دوشنبه 19 آبان: آزادی (ساعت 15)،‌ کورش (ساعت 16)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
سه شنبه 20 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ موزه سینما (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
چهارشنبه 21 آبان:خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
پنجشنبه 22 آبان: آزادی (ساعت 19)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
جمعه 23 آبان: آزادی (ساعت 13)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ کورش (ساعت 18)،‌  موزه سینما (ساعت 21)،‌  هویزه (ساعت 17)


 
یک شب:
 
جمعه 16 آبان: آزادی (ساعت 15)،‌خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ کورش (ساعت 20:30)،‌ موزه سینما (ساعت 17)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
شنبه 17 آبان: آزادی (ساعت 13)،‌ کورش (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
یکشنبه 18 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 20:30)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
دوشنبه 19 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ موزه سینما (ساعت 21:30)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
سه شنبه 20 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)،‌ موزه سینما (ساعت 17)
 
چهارشنبه 21 آبان:آزادی (ساعت 19)،‌ موزه سینما (ساعت 19)
 
پنجشنبه 22 آبان:کورش (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
جمعه 23 آبان: آزادی (ساعت 19)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ هویزه (ساعت 21)


 
پوسته:
 
دوشنبه 19 آبان: آزادی (ساعت 19)
 
سه شنبه 20 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 15)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
چهارشنبه 21 آبان: آزادی (ساعت 17)
 
پنجشنبه 22 آبان: آزادی (ساعت 21:30)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 15)
 
جمعه 23 آبان: آزادی (ساعت 15:30)،‌ کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
 
از تهران تا بهشت: 
 
شنبه 17 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
یکشنبه 18 آبان: آزادی (ساعت 13)،‌ موزه سینما (ساعت 13)
 
سه شنبه 20 آبان: کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
چهارشنبه 21 آبان: کورش (ساعت 22:30)،‌ هویزه (ساعت 21:30)
 
پنجشنبه 22 آبان: کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
جمعه 23 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ موزه سینما (ساعت 15)
 
 
بیداری برای سه روز:
 
یکشنبه 18 آبان: کورش (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
سه شنبه 20 آبان: آزادی (ساعت 13)
 
چهارشنبه 21 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
پنجشنبه 21 آبان: موزه سینما (ساعت 19)
 
 
تابور: 
 
شنبه 17 آبان: خانه هنرمندان (18)
 
دوشنبه 19 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
سه شنبه 20 آبان: آزادی (ساعت 17)
 
چهارشنبه 21 آبان : موزه سینما (ساعت 15)
 
 
شش قرن و شش سال (مستند):
 
 
جمعه 16 آبان: موزه سینما (ساعت 15)
 
شنبه 17 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
سه شنبه 20 آبان: آزادی (ساعت 15)
 
چهارشنبه 21 آبان: موزه سینما (ساعت 17)
 
پنجشنبه 22 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 20)
 
جمعه 23 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
 
خاطراتی برای تمام فصول / عروسک (مستند):
 
یکشنبه 18 آبان: آزادی (ساعت 15)
 
دوشنبه 19 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
سه شنبه 20 آبان: کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
چهارشنبه 21 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 20)
 
جمعه 23 آبان: موزه سینما (ساعت 17)
 
 
یک اتفاق ساده:
 
جمعه 16 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 20)
 
یکشنبه 18 آبان: موزه سینما (ساعت 17)
 
پنجشنبه 22 آبان: آزادی (ساعت 15)،‌ کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
 
سزار باید بمیرد (خارجی):
 
شنبه 17 آبان: (آزادی ساعت 15)
 
یکشنبه 18 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
چهارشنبه 21 آبان: کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
پنجشنبه 22 آبان: موزه سینما (ساعت 17)
 
 
فیلم های کوتاه ( از طرف آنها/ چند کیلومتر دورتر/ ماه عسل/ سوزن):
 
جمعه 16 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
شنبه 17 آبان: کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
دوشنبه 19 آبان: آزادی (ساعت 13)
 
سه شنبه 20 آبان: موزه سینما (ساعت 19)
 
پنجشنبه 22 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
 
فیلم های کوتاه کلاسیک (خانه مادری ام مرداب/ دایره/ بیگانه و بومی/ سینما سگ/ دو خواهر):
 
یکشنبه 18 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
چهارشنبه 21 آبان: آزادی (ساعت 13)
 
 
مستند کلاسیک (اون شب که بارون اومد/ ندامتگاه/ تهران پایتخت ایران است):
 
یکشنبه 18 آبان: کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
دوشنبه 19 آبان: موزه سینما (ساعت 15)
 
سه شنبه 20 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
 
خارجی کلاسیک ( مردی با دوربین فیلمبرداری/ شعر سینما/ دشت بژین):
 
شنبه 17 آبان: موزه سینما (ساعت 17)
 
دوشنبه 19 آبان: کورش (ساعت 18:30)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
سه شنبه 20 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 18)
 
چهارشنبه 21 آبان: آزادی (ساعت 15)

لازم به ذکر است سینماهای نمایش دهنده در صورت لزوم علاوه بر سانس های ذکر شده،‌ سانس های فوق العاده نیز تعریف خواهند کرد.

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها